Program inkubacji

NABÓR CIĄGŁY

INFORMUJEMY, ŻE REKRUTACJA NABORU CIĄGŁEGO DO PROGRAMU INKUBACJI ZAOSTAŁA ZAKOŃCZONA W DNIU 08.09.2023 R. 

Wyniki rekrutacji naboru ciągłego do Programu Inkubacji – komunikat aktualizowany

Organizator Programu informuje, że na dzień 08.09.2023 spośród 23 zakwalifikowanych do ostatniego etapu oceny wniosków o udział w Programie Inkubacji, 21 wniosków zostało ocenionych pozytywnie i uzyskało rekomendację do udziału w Programie Inkubacji.

Podmioty aplikujące znajdujące się na Liście rankingowej otrzymają wiadomość zawierającą propozycję zakresu wsparcia w Programie Inkubacji. Propozycja zakresu wsparcia opracowana została na podstawie przeprowadzonej oceny potrzeb każdego przedsiębiorstwa i poprzedza opracowanie Indywidualnego Planu Inkubacji.

Podmiotom aplikującym przysługuje możliwość złożenia odwołania na zasadach opisanych w Regulaminie.

Informacja o wynikach rekrutacji została przesłana mailowo do podmiotów aplikujących, które złożyły wnioski.

Lista rankingowa – wyniki rekrutacji naboru ciągłego 08.09.2023

 

Informacja o wynikach oceny merytorycznej w ramach naboru w trybie ciągłym – komunikat aktualizowany

Organizator Programu informuje, że na dzień 31.08.2023 r. spośród 32 wniosków o udział w Programie Inkubacji złożonych w ramach naboru w trybie ciągłym, skierowanych do oceny merytorycznej: 23 wniosków zostało ocenionych pozytywnie i skierowano do kolejnego etapu rekrutacji (indywidualnych spotkań Podmiotów aplikujących z Zespołem Oceniającym), 9 wniosków zostało odrzuconych.

Wiadomość o wynikach oceny merytorycznej wraz z dodatkowymi informacjami została przesłana mailowo do Podmiotów aplikujących.

Od wyników oceny merytorycznej przysługuje odwołanie zgodnie z §20 Regulaminu Programu Inkubacji.

Lista wniosków po ocenie merytorycznej: Program Inkubacji – nabór ciągły wyniki oceny merytorycznej 31.08.2023

 

Informacja o wynikach oceny formalnej w ramach naboru w trybie ciągłym – komunikat aktualizowany

Organizator Programu informuje, że na dzień 30.08.2023 r. spośród 32 wniosków o udział w Programie Inkubacji złożonych w ramach naboru w trybie ciągłym: 32 wniosków zostało ocenionych pozytywnie i skierowanych do dalszej oceny.

Od wyników oceny formalnej nie przysługuje odwołanie.

Wnioski, które uzyskały pozytywną ocenę formalną podlegają ocenie merytorycznej w terminie do 10 dni roboczych liczonych od zakończenia oceny formalnej.

Informacja o wynikach oceny została przesłana mailowo do podmiotów aplikujących, które złożyły wnioski.

Lista wniosków po ocenie formalnej: Program Inkubacji – nabór ciągły wyniki oceny formalnej 30.08.2023

 

Ogłoszenie naboru w trybie ciągłym

Organizator Programu informuje, że w dniu 09.07.2021 ogłosił nabór w trybie ciągłym.

Zasady naboru w trybie ciągłym opisane zostały w Regulaminie Programu Inkubacji obowiązującym od 09.07.2021 r.

Przyjmowanie Wniosków wraz z załącznikami w trybie ciągłym trwa od dnia 31.07.2021 r. od godziny 8:00 do dnia ogłoszenia komunikatu o wstrzymaniu lub zakończeniu naboru.

 

WYNIKI REKRUTACJI

Wyniki rekrutacji do Programu Inkubacji

Organizator Programu informuje, że spośród 18 zakwalifikowanych do ostatniego etapu oceny wniosków o udział w Programie Inkubacji 15 wniosków zostało ocenionych pozytywnie i uzyskało rekomendację do udziału w Programie Inkubacji. Trzy wnioski zostały wycofane na wniosek Podmiotów aplikujących.

Podmioty aplikujące znajdujące się na Liście rankingowej otrzymają wiadomość zawierającą propozycję zakresu wsparcia w Programie Inkubacji. Propozycja zakresu wsparcia opracowana została na podstawie przeprowadzonej oceny potrzeb każdego przedsiębiorstwa i poprzedza opracowanie Indywidualnego Planu Inkubacji.

Podmiotom aplikującym przysługuje możliwość złożenia odwołania na zasadach opisanych w Regulaminie.

Informacja o wynikach rekrutacji została przesłana mailowo do podmiotów aplikujących, które złożyły wnioski.

Lista rankingowa – wyniki rekrutacji (495 KB)

 

WYNIKI OCEN

Informacja o zakończeniu oceny merytorycznej

Organizator Programu informuje, że spośród 18. wniosków o udział w Programie Inkubacji skierowanych do oceny merytorycznej, wszystkie wnioski zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu Rekrutacji – indywidualnych spotkań Podmiotów aplikujących z Zespołem Oceniającym.

Spotkania odbędą się w dniach 24-29.06.2021 r.

Po zakończeniu spotkań Zespół Oceniający przydzieli punktację za kryteria:

 • Plany rozwojowe – ogólna jakość koncepcji rozwoju,
 • Koncepcja procesu inkubacji.

Po zakończeniu trzech etapów Rekrutacji: oceny formalnej, oceny merytorycznej oraz indywidualnych spotkań Podmiotów aplikujących z Zespołem Oceniającym, Zespół Oceniający opublikuje listę rankingową Podmiotów aplikujących rekomendowanych do udziału w Programie Inkubacji wraz z listą rezerwową.

Wiadomość o wynikach oceny wraz z dodatkowymi informacjami została przesłana mailowo do podmiotów aplikujących, które złożyły wnioski.

Lista wniosków po ocenie merytorycznej (309 KB)

 

Informacja o zakończeniu oceny formalnej

Organizator Programu informuje, że spośród 20. złożonych wniosków o udział w Programie Inkubacji 18 wniosków zostało ocenionych pozytywnie i skierowanych do dalszej oceny, 1 wniosek uzyskał ocenę negatywną oraz 1 wniosek został wycofany.

Od wyników oceny formalnej nie przysługuje odwołanie.

Wnioski, które uzyskały pozytywną ocenę formalną podlegają ocenie merytorycznej w terminie do 20 dni roboczych liczonych od zakończenia oceny formalnej.

Wyniki oceny merytorycznej zostaną opublikowane do dnia 16.06.2021 r.

Informacja o wynikach oceny została przesłana mailowo do podmiotów aplikujących, które złożyły wnioski.

Lista wniosków po ocenie formalnej (307 KB)

 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ

Działanie skierowane jest do przedsiębiorstw:

 • posiadających siedzibę lub oddział w województwie wielkopolskim
 • należących do sektora MSP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw)
 • niepodlegających wykluczeniu zgodnie z warunkami Regulaminu Programu Inkubacji

Warunkiem udziału jest złożenie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej w zakresie zgodnym z wymogami zawartymi w Regulaminie Programu Inkubacji.

 

CO MOŻNA ZYSKAĆ

Przedsiębiorstwa biorące udział w Programie mogą otrzymać dofinansowanie wysokości 85% wartości wydatków kwalifikowanych na:

 • usługi okołobiznesowe, m.in. obsługa prawna i rachunkowa inkubowanego przedsiębiorstwa,
 • usługi doradcze, m.in. opracowanie strategii biznesowej przedsiębiorstw, poszukiwania partnerów biznesowych, pozyskiwanie i rozliczanie dotacji, prowadzenie szkoleń biznesowych,
 • usługi specjalistyczne, m.in. realizacja szkoleń z zakresu technologii VR, organizowanie współpracy venture capital, wsparcie wdrażania innowacji,
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych.

Wsparcie udzielane będzie przedsiębiorcom w ramach pomocy de minimis na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014 – 2020.

 

JAK WYGLĄDA PROCES INKUBACJI

Proces Inkubacji składa się następujących etapów:

 1. Rekrutacja i selekcja przedsiębiorstw
 2. Opracowanie Indywidualnego Programu Inkubacji
 3. Umowa w zakresie inkubacji
 4. Realizacja Indywidualnych Programów Inkubacji wraz z regularną ewaluacją
 5. Zakończenie inkubacji i ewaluacja końcowa
 6. Follow-up: wybór kolejnych możliwości wsparcia i propozycja dalszych usług prorozwojowych

JAK SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU

Termin na składanie wniosków o udział w Programie Inkubacji – 04.05.2021 godz. 16.00.

W celu wzięcia udziału w Programie należy zapoznać się z dokumentacją aplikacyjną i w terminie złożyć Wniosek o udział w Programie Inkubacji wraz z załącznikami. Wnioski należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy rekrutacja@vrinkubator.pl lub poczty tradycyjnej na adres siedziby Organizatora: DC CENTRUM, ul. Reglowa 3, 60-113 Poznań. Wnioski można również składać osobiście u Organizatora.

Szczegółowy opis procesu inkubacji znajduje się w Kompleksowym Programie Inkubacji (PDF, 670 KB)

Wszelkie pytania prosimy kierować mailowo na adres rekrutacja@vrinkubator.pl, telefonicznie pod numerem 533 940 184 lub bezpośrednio w siedzibie Organizatora.

Organizatorem Programu Inkubacji jest właściciel VR Inkubator – DC CENTRUM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Reglowej 3, 60-113 Poznań.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Projektu „VR Inkubator – miejsce realizacji działań na rzecz rozwoju MŚP i wzmacniania konkurencyjności przedsiębiorstw z regionu” realizowanego w ramach Działania 1.3 „Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego”, Poddziałania 1.3.1 „Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Projektu „VR Inkubator – miejsce realizacji działań na rzecz rozwoju MŚP i wzmacniania konkurencyjności przedsiębiorstw z regionu” realizowanego w ramach Działania 1.3 „Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego”, Poddziałania 1.3.1 „Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020